Floor Gordon, lijsttrekker D66

 

"Wijkcentrum als informatiepunt voor energietransitie"

 

 

Vraag

In de landelijke politiek worden “harde” discussies gevoerd en voelt samenwerking tussen de oppositie en coalitie ver weg. Duurzaamheid staat niet boven aan de agenda. Hoe realiseert u uw duurzame doelstellingen in samenwerking met andere partijen? Hoe motiveert u uw collega’s om het thema duurzaamheid hoger op de lokale agenda te krijgen? En wat kunnen we er al van merken?

Antwoord

Het belang van het thema Duurzaamheid wordt binnen Amstelveen breed erkend en de afgelopen periode zijn de meeste beleidsdocumenten unaniem of met ruime meerderheid van stemmen aangenomen. Tegelijk ontbreekt het bij veel andere partijen aan ambitie of concrete voorstellen en overheerst een afwachtende houding. D66 wil de rekening niet bij volgende generaties neerleggen en probeert met goede en concrete voorstellen andere partijen te inspireren en overtuigen om te investeren in een toekomstbestendige en duurzame stad.

Vraag

Met het milieu gaat het vele malen minder goed dan we zouden willen. Bedrijven kopen CO2-uitstoot af, mensen blijven vliegen omdat het in verhouding tot bijvoorbeeld de trein en auto spotgoedkoop is. Busjes van pakjesvervoerders rijden af en aan door de straten. Internetbedrijven, supermarkten en multinationals verdienen miljarden. Voor welke duurzaamheiddoelstellingen maakt u zich hard? Hoe wilt u deze doelstellingen bereiken? Wanneer wilt u ze bereiken? Welke resultaten heeft u al geboekt? Welke resultaten had u graag geboekt en wilt u de komende 4 jaar alsnog realiseren?

Antwoord 

Nederland bungelt op de EU lijsten ten aanzien van klimaat onderaan. De opwekking van duurzame energie is laag, onze lucht en ons water zijn vervuild en de biodiversiteit holt achteruit. Wat D66 betreft kan Amstelveen laten zien dat we ambitieus én verstandig een koploper kunnen worden; door de uitstoot van broeikasgassen te verminderen met isolatie en schone mobiliteit; door de opwekking van hernieuwbare energie te vergroten met zonnepanelen en aardwarmte; door afvalscheiding en een economie met hergebruik van grondstoffen; door de aanpak van hittestress en wateroverlast; door te investeren in biodiversiteit en een groene gezonde leefomgeving. D66 maakt zich hard voor een fossielvrije toekomst met duurzame energie uit hernieuwbare bronnen. D66 wil grondstoffen maximaal hergebruiken en onze omgeving aanpassen aan het veranderende klimaat. We geven koers door door concrete doelstellingen te formuleren en jaarlijks resultaten te meten. Dat hebben we de afgelopen periode gedaan door het vaststellen van gemeentelijk duurzaamheidsbeleid in het Plan voor Energietransitie, Circulaire economie en Klimaatadaptatie (versie 3.0 inmiddels). Daarbij sluiten we aan bij landelijk beleid en doelstellingen, maar hebben de ambitie om al in 2040 onafhankelijk van fossiele brandstoffen te zijn.
De komende jaren zijn cruciaal voor het klimaatbestendig maken van de gemeente Amstelveen. Om onze stad goed achter te laten voor volgende generaties is meer ambitie nodig bij het beperken van de uitstoot van broeikasgassen. De komende jaren verhogen we daarom onze lokale ambities voor het klimaatadaptief, circulair en CO2 -neutraal maken van de gemeente Amstelveen. Dit doen we op een rechtvaardige manier, waarbij alle Amstelveners gelijke kansen krijgen om daarin mee te gaan. Daarbij heeft D66 bijzondere aandacht voor de sociale kant van de energietransitie.

De afgelopen periode zijn er, veelal geïnitieerd door de D66 wethouder of fractie, veel resultaten geboekt. Onderzoeken naar aardwarmte, gebiedsontwikkelingen en het zwembad. Vastgesteld beleid zoals de Transitievisie Warmte, Regionale Energiestrategie 1.0, Marktconsultatie duurzame warmte, QuickScan uitbreiding elektriciteitsnetwerk, Visie op zonne-energie, een actieplan Klimaatadaptatie (met bewonersagenda) en de Leidraad Duurzaam Bouwen. Met collectieve inkoopacties isolatie en zonnepanelen is veel CO2bespaard. Het gemeentelijk vastgoed is verduurzaamd, er zijn energiecoaches opgeleid en actief in Amstelveen, afvalscheiding op scholen is ingevoerd.

Om de klimaatambities te behalen is draagvlak onder onze inwoners cruciaal. D66 wil dat de gemeente de komende jaren veelvuldig en op een laagdrempelige manier met Amstelveners in gesprek gaat over de haalbaarheid van plannen en hun ideeën en zorgen. 

D66 wil dat de gemeente een duidelijk pad uitstippelt om het wettelijk verplichte CO2 -reductiedoel van 2030 te bereiken en een 95% reductie in 2040. Om de klimaatambities te verwezenlijken is er structureel meer geld nodig. De gemeente zal met eigen middelen het budget structureel met miljoenen moeten verhogen. Amstelveen streeft naar het realiseren van een materialen hub voor herbruikbare materialen voor de openbare ruimte. Circulair inkopen en aanbesteden wordt de norm in Amstelveen. Bij het selecteren van aanbestedingen kijkt de gemeente naar de true pricing (inclusief externe kosten zoals CO2 -uitstoot, etc.) van een product in plaats van enkel de laagste prijs.

D66 wil dat de gemeente Amstelveners ondersteunt met vergroening, met gemeenschappelijke inkoopacties voor zonnepanelen, energievouchers en bij het scheiden van afval en het isoleren van hun woning. D66 wil een verdere professionalisering van energiecoaches en energieadviseurs. D66 wil stevigere afspraken met woningcorporaties over de verbetering van woningen en huurders stimuleren om zelf kleine energiebesparende maatregelen te treffen die bijdragen aan energiebesparing en wooncomfort, zoals radiatorfolie of tochtstrippen. 

D66 wil de verhuurders van woningen stimuleren om grotere energiebesparende maatregelen te treffen, zoals glas-, dak, of gevelisolatie. D66 wil ondernemers helpen te verduurzamen door het aanbieden van gratis scans om te onderzoeken of bedrijfsdaken geschikt zijn voor zonnepanelen, met betere informatievoorziening over het verplichte energielabel C en met het stimuleren van energiebesparende maatregelen die zich aantoonbaar terugverdienen. D66 blijft werken aan voorlichting over afvalscheiding en denkt aan een lagere heffing bij betere afvalscheiding en mobiele milieustraten om afvalscheiding te verbeteren.